LALI-projekti

Jälkiteollisissa yhteiskunnissa työllisyystilanne ja sosiaalinen osallisuus riippuvat ratkaisevasti perustaitojen ja ns. pehmeiden taitojen osaamisesta, joihin kuuluvat koti- ja/tai paikalliskielen luku- ja kirjoitustaidot, kulttuurienvälisen viestinnän taidot ja sosiaaliset taidot. Tutkimukset osoittavat, että vähemmän koulutetut ja/tai heikompitaitoiset aikuiset ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti väliinputoajien asemassa; he työllistyvät matalapalkkaisille aloille, samaan aikaan kun heidän heikot luku- ja kirjoitustaitonsa vaikuttavat madaltavasti heidän omanarvontuntoonsa.

Siksi on ratkaisevan tärkeää kehittää uusia pedagogisia työkaluja, joilla parannetaan vähemmän koulutettujen aikuisten perustaitoja ja pehmeitä taitoja sekä opetetaan maahanmuuttajille isäntämaan kieltä ja kulttuuria sekä henkilökohtaisella (henkilökohtainen kasvu) että sosiaalisilla tasoilla (reilumpi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta).

Kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opetus taiteen avulla (Language and literacy learning through art – LALI) -projekti sisällyttää kielen ja luku- ja kirjoitustaidon oppimisen kulttuuriopetukseen liittämällä mukaan tehtäviä museossa ja luokkahuoneessa. Lisäksi LALI on kehittänyt mobiilisovelluksen nimeltä Art App, joka tukee ja vahvistaa museoissa tapahtuvaa oppimista. LALI kehittää opettajille myös videopohjaisen arviointityökalun, jonka avulla opettajat ja kouluttajat voivat kohentaa pedagogisia taitojaan sekä arvioida ja mukauttaa omia lähestymistapojaan ja metodejaan ryhmäkohtaisesti työpajojen välissä. LALI tarjoaa tällä nettisuvulla myös erilaisia tuotteita ja työkalupakin aiheen parissa työskenteleville ammattilaisille.

LALI-projekti keskittyy vähemmän koulutettujen ja/tai heikosti lukevien ja kirjoittavien aikuisten tarpeisiin ja heidän integrointiinsa yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi: kohderyhmänä ovat pääasiassa ulkomaalaistaustaiset henkilöt, jotka ovat vasta saapuneet kohdemaahan tai jotka eivät ole omaksuneet paikalliskieltä tai luku- ja kirjoitustaitoja huolimatta pitkästä oleskelustaan uudessa asumisympäristössä. LALI luo heille mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja parempaan työllistettävyyteen tarjoamalla pedagogisia työkaluja, jotka tähtäävät perustaitojen (kielen, luku- ja kirjoitustaidon sekä vähäisissä määrin digitaitojen) kehittämiseen, luomalla yhteistyöympäristöjä oppimiselle ja hyödyntämällä heidän erityisiä kulttuurisia identiteettejä. Tämä tapahtuu taiteen ympärillä tapahtuvien humaanien kohtaamisten kautta.

Kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opetus taiteen avulla

Kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opetus taiteen avulla (LALI) -projekti sisällyttää kielen ja luku- ja kirjoitustaidon oppimisen kulttuuriopetukseen liittämällä mukaan aktiviteetteja museossa ja luokkahuoneessa. Luokkahuoneen lisäksi oppimista siirretään tosielämän ympäristöön, erityisesti museoihin, mikä luo stimuloivia olosuhteita vertaisoppimiselle. Taiteesta (eli kulttuurin keskeisestä osasta) tulee siten ratkaiseva resurssi sosiaalisen ja kielellisen integraation edistämisessä.

Tutustumalla käsikirjaamme saat paremman käsityksen LALI:n teoreettisesta ja metodologisista pohdinnoista, jotka luovat perustan opetusmenetelmällemme. Ole hyvä ja tutustu!

Tämä käsikirja on osa alan ammattilaisille tarkoitettua erilaisten LALI-tuotteiden ja -työkalupakkien sarjaa, joka on saatavilla LALI:n nettiportaalin kautta. Kaikki materiaali on CC-lisensoitua avointa sisältöä (CC creative commons). Toivomme, että löydät inspiraatiota sivuiltamme! Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

Taiteen välittäminen kielen opetuksessa
Tämä osio perustuu käsikirjassa esitettyyn metodologiseen ja teoreettiseen viitekehykseen ja tarjoaa sarjan aktiviteetteja, joita voi tehdä luokkahuoneessa ja museovierailujen aikana. Aktiviteetit kehittävät vähemmän koulutettujen ja/tai heikosti lukevien ja kirjoittavien aikuisten kielitaitoa, luku- ja kirjoitustaitoa sekä pehmeitä taitoja.
Tarjoamme opetusmoduuleita, jotka sisältävät museovierailuihin valmistavia sekä museossa taiteen ympäröimänä toteutettavia käytännönläheisiä aktiviteetteja. Annamme myös ideoita museokäynnin jälkeisiin luokkahuoneessa tehtäviin oppimista vahvistaviin aktiviteetteihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikallinen opetus

LALI-menetelmään pohjautuvaa opetusta järjestettiin kahdelle eri kohderyhmälle syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Ensimmäisen ryhmän osallistujat tulivat erilaisista taustoista, eri maista ja puhuivat äidinkielinään muun muassa somalin kieltä, arabiaa, persian kieltä, albaniaa ja thaita. Nuorimmat osallistujat olivat n. 20-vuotiaita ja olleet Suomessa vain muutaman kuukauden, kun taas vanhimmat osallistujat olivat 50–60-vuotiaita ja olleet Suomessa joissakin tapauksissa jo yli kolmekymmentä vuotta. Vastaava heterogeenisyys on melko tavallista maahanmuuttajien suomen kielen opetusryhmissä Suomessa. Toinen ryhmä oli suhteellisesti homogeenisempi, sillä osallistujat olivat kotiäitejä, joilla oli pieniä lapsia. Toisessakin ryhmässä kuitenkin myös osallistujien taustat vaihtelivat jonkin verran; äidinkielinään osallistujat puhuivat esimerkiksi arabiaa, persian kieltä sekä somalin kieltä. Molemmissa ryhmissä seurasimme ilolla oppijoiden osallistumista kielen oppimista ja taidetta yhdistäviin LALI-tehtäviin. Osallistujat pitivät erityisesti tehtävien vuorovaikutteisuudesta, taiteellisista tehtävistä sekä vierailuista Turun taidemuseoon. Opetuksen aikana osallistujat ovat sanaston kehittämisen lisäksi taideteoksista keskustelemalla lisänneet kulttuuritietouttaan Suomesta ja muiden osallistujien kulttuuritaustoista.

Art App

LALI-projekti tuottaa myös innovatiivisen Art App -mobiilisovelluksen. Art App -mobiilisovellus auttaa käyttäjää valmistautumaan museovierailuihin (valmistautumisaktiviteetit) ja vahvistamaan uuden tiedon ja kokemusten omaksumista (oppimista vahvistavat aktiviteetit).

Olemme juuri kehittämässä mobiilisovellusta. Lisätietoa saatavilla lähiaikoina!

Oletko kiinnostunut näkemään, miltä Art App näyttää? Onko sinulla ideoita sen kehittämiseen? Otathan yhteyttä!

 

Kouluttajien taitojen kehittäminen
Testataksemme koulutuksemme vaikutusta ja arvioidaksemme laadittuja aktiviteetteja, kehitämme videopohjaisen arviointimenetelmän. LALI tarjoaa opettajille, kouluttajille ja muille ammattilaisille suunnatun itsensä kehittämistä tukevan työkalupakin. Kohderyhmänä ovat heterogeenisten vähemmän koulutettujen aikuisryhmien parissa työskentelevät alan ammattilaiset.
Olemme matkamme alussa, joten tämän kehittäminen vie jonkin verran aikaa. Pyydämme siis sinulta kärsivällisyyttä. Ensimmäiset tuotokset julkaistaan tällä sivulla syksyllä 2019!

 

Videopohjainen arviointimenetelmä
Päämääränämme on lisätä ymmärrystä siitä, miten vuorovaikutus kouluttajan ja oppijoiden tai eri oppijoiden välillä toimii sekä miten taide-esineestä tulee oppimisen (kielellisen, kulttuurisen, uuden tiedon…) resurssi. Tarjoamme sen vuoksi esimerkkitapauksia sisältävää koulutusmateriaalia, joka esittelee oppimista enemmän tai vähemmän tukevia vuorovaikutustilanteita.

 

Työkalupakki itsensä kehittämiseen
LALI tarjoaa itsensä kehittämistyökalupakin heterogeenisten vähemmän koulutettujen aikuisryhmien parissa työskenteleville kielten opettajille ja kouluttajille. Videopohjainen työkalupakki pohjautuu pilottityöpajojen aikana videoituun materiaaliin, joka keskittyy enemmän koulutustilanteen prosessiin kuin sisältöihin. Tämän avulla opettajat ja kouluttajat voivat kehittää strategioita haasteellisten tilanteiden varalle.
Videopohjainen työkalu on olennainen osa LALI-työkalupakkia ja -opetusmetodia, mutta sitä voidaan hyödyntää myös yleisimminkin osana vastaavilla aloilla työskentelevien ammattilaisten perus- tai jatkokoulutusta, koska se tukee kouluttajien keskeisiä taitoja.

Materiaalit

LALI tarjoaa erilaisia projektin aikana kehitettyjä materiaaleja ja työkaluja alan ammattilaisille. Ne sisältävät museossa tehtäviä aktiviteetteja, luokkahuoneaktiviteetteja, Art App -mobiilisovelluksen sekä työkalupakin kielten opettajille ja kouluttajille.

Tuotoksemme:

  1. Metodologinen ja teoreettinen viitekehys sekä opetusmenetelmä: teoreettisesta viitekehyksestä, yksityiskohtaisesta metodologisesta kuvauksesta ja resursseista koostuva kokoelma, joka mahdollistaa uuden poikkitieteellisen lähestymistavan yhdistäen taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmät, vieraan kielen oppimisen ja ns. pehmeiden taitojen kehittämisen. Kohderyhmänä ovat vähemmän koulutetut aikuiset. Lataa suomenkielinen käsikirja tästä.
  2. Tehtäväkokoelma kielen ja luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseksi taiteen avulla: Metodologiselle ja teoreettiselle perustalle rakennettu tehtäväkokoelma tarjoaa kielitaidon ja luku- ja kirjoitustaidon sekä pehmeiden taitojen kehittämiseen tarkoitettuja käytännön aktiviteetteja niin museoissa kuin luokkahuoneissa tehtäviksi.
  1. Laadullinen videopohjainen arviointimenetelmä: Testataksemme koulutuksemme vaikutusta ja arvioidaksemme laadittuja aktiviteetteja, kehitämme videopohjaisen arviointimenetelmän.
  2. Art App -mobiilisovellus: LALI-projekti tuottaa myös innovatiivisen Art App -mobiilisovelluksen. Art App -mobiilisovellus auttaa käyttäjää valmistautumaan museovierailuihin (valmistautumisaktiviteetit) ja vahvistamaan uuden tiedon ja kokemusten omaksumista (oppimista vahvistavat aktiviteetit).
  3. Työkalupakki kouluttajien taitojen kehittämiseen: LALI tarjoaa opettajille, kouluttajille ja muille ammattilaisille suunnatun itsensä kehittämistä tukevan työkalupakin. Kohderyhmänä ovat heterogeenisten vähemmän koulutettujen aikuisryhmien parissa työskentelevät alan ammattilaiset.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.